• biuro rachunkowe Gdynia

    Zakres usług

Księgowość

Rachunkowość i inne ewidencje gospodarcze
>  prowadzenie karty podatkowej oraz Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych
>  prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
>  prowadzenie rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym
>  opracowywanie planów kont i dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
>  organizowanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych
>  opracowywanie obiegu dokumentów
>  instruktaż dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie dokumentowania operacji gospodarczych
>  kontrola kompletności i aktualności wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji systemów komputerowych
>  przygotowanie rachunkowości jednostki do przejścia na zasady MSR 
>  KONSULTACJE dla księgowych i przedsiębiorców z zakresu polityki rachunkowości
>  sporządzanie sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości i wg MSSF
>  projektowanie i sporządzanie raportów okresowych dla celów zarządzania
>  projektowanie i sporządzanie raportów okresowych dla celów zarządzania w języku angielskim dla zarządu/właścicieli firm zagranicznych


Deklaracje i sprawozdania do Urzędu Skarbowego, ZUS, GUS
>  sporządzanie wszelkich rozliczeń, deklaracji do których podmiot jest zobowiązany

Kadry

W ramach kompleksowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej proponujemy:

>  doradztwo kadrowe w pełnym zakresie,
>  prowadzenie akt osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996 (Dz. U. Nr5 62 poz. 286 z późn. zm.) wg części A ,B, C,
>  sporządzanie umów o pracę,
>  rozliczanie miesięczne czasu pracy każdego pracownika w zakresie:
    
– obecności w pracy
    
– nieobecności w pracy spowodowanej:

  1. zwolnieniem lekarskim
  2. urlopem wypoczynkowym
  3. inne usprawiedliwienia płatne i bezpłatne

>  naliczanie wymiaru urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopu,
>  nadzór nad terminowym szkoleniem BHP pracowników w zakresie szkoleń wstępnych, podstawowych, okresowych,
>  wydawanie skierowań na badania lekarskie oraz nadzór nad terminowością wykonywania badań,
>  przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
>  współpracę w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej w zakresie zagadnień pracowniczych,
>  opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania,
>  opracowywanie regulaminów dysponowania funduszem socjalnym,
>  sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego dotyczących pracowników zatrudnionych, nowoprzyjętych i zwolnionych w danym roku sprawozdawczym,
>  prowadzenie kartoteki zasiłkowej,
>  przygotowywanie rozliczeń z PFRON
>  sporządzanie wniosków dla oddziałów ZUS dotyczących wypłat zasiłków:
    – zasiłku macierzyńskiego
    – zasiłku opiekuńczego
    – zasiłku pielęgnacyjnego
    – zasiłku rehabilitacyjnego,
>  sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna,
>  sporządzanie rocznych informacji do ZUS o przychodach rencistów i emerytów,
>  sporządzanie dokumentacji do wyliczenia kapitału początkowego, pomoc przy kompletowaniu dokumentacji emerytalno-rentowej,
>  sporządzanie dokumentacji, oraz pomoc przy składaniu wniosków o nie zaleganie w składkach (ZUS),
>  symulację (prognozowanie skutków podwyżek, wydatków na nagrody jubileuszowe, odejść na emeryturę itp.),
>  ewidencję danych osobowych (adresy, członkowie rodzin, informacje o sposobie rozliczenia z urzędem skarbowym, przebieg zatrudnienia w firmie oraz w poprzednich miejscach pracy, dane do generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS, wykształcenie, stałe obciążenia wypłaty itp.),
>  sprawozdawczość wewnętrzna wynikająca z indywidualnych potrzeb Klienta,
>  sporządzanie i wydawanie imiennych zaświadczeń pracownikom o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
>  naliczenie odsetek od zaległości i od nieterminowych wpłat,
>  przesyłanie odcinków dla pracowników drogą mailową na wskazane adresy poczty elektronicznej

Doradztwo podatkowe

Opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie

>  podatków
>  przepisów o rachunkowości
>  finansów
>  prowadzenia działalności gospodarczej
 

Prowadzenie rozliczeń podatkowych

>  ustalanie podstaw opodatkowania
>  sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowych
 

Przeprowadzanie audytów podatkowych

>  kontrola prawidłowości rozliczania się podmiotu z tytułów podatkowych w zadanym okresie czasu
>  ustalanie obowiązków podatkowych podmiotów rozpoczynających działalność

Dochody osób fizycznych uzyskane w kraju i za granicą

> Sporządzanie deklaracji rocznych PIT z uwzględnieniem dochodów krajowych i zagranicznych 
> Zwrot podatku z UK
> Deklaracje roczne PIT w Niemczech, współpraca z doradcą podatkowym w Hamburgu
> Rozliczanie dochodów z pracy na morzu

EURO CONSULTING

ul. Hutnicza 3 pok. 015
81-212 Gdynia, Polska
Regon: 221779506
NIP / VAT: 9580503595
 

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00